HKSZK logo

Debreceni Egyetem

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja

Pályázati felhívás

universitas6

 

A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített

UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY

kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2015-ös évre pályázatot ír ki, a Debreceni Egyetem alábbi karainak: Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Informatikai Kar, Műszaki Kar, Természettudományi és Technológiai Kar, Zeneművészeti Kar nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére.

A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

I.
1. Hallgatói tudományos eredmény elismerése. Pályázhatnak az osztatlan képzések III-V. éves hallgatói, az alapképzések III. éves hallgatói, a mesterképzések hallgatói és a doktori képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók, akik kimagasló tanulmányi eredményeik mellett – az egyetem valamely oktatója vagy kutatója vezetésével – olyan tudományos kutatómunkát, szellemi alkotást hoztak létre, vagy fejlesztést végeztek, melyet hazai vagy nemzetközi tudományos fórumon (konferencián, folyóiratban, vagy önálló műként stb.) mutattak be.

2. Hallgatói támogatás tervezett hazai/külföldi szakmai úthoz (konferencia, külföldi ösztöndíj). Pályázhatnak az osztatlan képzések III-V. éves hallgatói, az alapképzések III. éves hallgatói, a mesterképzések hallgatói, akik kimagasló tanulmányi munkájuk mellett kutatásaik eredményeit hazai/külföldi konferenciákon, szimpóziumokon mutatják be, vagy nemzetközileg elismert hazai/külföldi kutatóintézetekben, illetve egyetemeken folytatnak tanulmányokat és kutatómunkát.

3. Támogatás hallgatói kutatást szolgáló eszközök beszerzéséhez. Pályázhatnak az osztatlan képzések III-V. éves hallgatói, az alapképzések III. éves hallgatói, a mesterképzések hallgatói és a doktori képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók, akik kimagasló tanulmányi eredményeik mellett – az egyetem valamely oktatója vagy kutatója vezetésével – olyan tudományos kutatómunkán, szellemi alkotás létrehozásán vagy fejlesztésén dolgoznak, melynek jelentős, értékelhető eredményei vannak, viszont a befejezés meggyorsításához meghatározott eszközök (számítógép, program, műszer, szakkönyv stb.) beszerzésére van szükség.

II.
4. Fiatal oktatói-kutatói tudományos eredmény elismerése. Pályázhatnak oktatók-kutatók, kutatócsoportok és a doktori képzésben részt vevő, nem ösztöndíjas hallgatók – 35 éves korig – olyan tudományos, szellemi tevékenységgel illetve eredménnyel, amely hazai vagy nemzetközi tudományos fórumon (konferencián, folyóiratban, önálló műként stb.) magas színvonalával elismerést váltott ki.

5. Fiatal oktatói-kutatói támogatás tervezett hazai/külföldi szakmai úthoz. Pályázhatnak oktatók-kutatók és a doktori képzésben részt vevő, nem ösztöndíjas hallgatók, akik hazai és külföldi konferenciákon, szimpóziumokon előadóként működnek közre, vagy olyan nemzetközi, ill. hazai (azokon a területeken, ahol nincs nemzetközi) együttműködésben végzett kutatómunkában vesznek részt, amely jelentős tudományos eredményt hoz. Korhatár 35 év.

III.
6. Vendégkutatók – oktatók tervezett meghívása. Pályázhatnak az egyetem oktatási és kutatási egységei kiemelkedő, nemzetközileg elismert szakemberek meghívására (a felmerülő költségek fedezésére), akik oktatási és kutatási tevékenységükkel hatékonyan segíthetik az Alapítvány céljainak megvalósulását.
A meghívott „az Universitas Alapítvány vendégprofesszora (vendégkutatója)” minőségben tevékenykedik.

7. Rendezvények támogatása. Pályázhat az egyetem valamennyi egysége, hallgatói közössége speciális kurzusok, nemzeti/nemzetközi szimpóziumok/konferenciák megrendezésének és kiállítás-szervezés, kiadvány, katalógus stb. megjelentetési költségeinek támogatására.

8. Könyvkiadás támogatása. Pályázhat az egyetem valamennyi egysége, hallgatói közössége, oktatók, kutatók és a doktori képzésben részt vevő, nem ösztöndíjas hallgatók kiadványok (könyv, monográfia) rendezvény és egyéb kiemelkedő szellemi teljesítmény, kutatási eredmények közzétételének finanszírozására.

Megjegyzés: a kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a támogatási összeget a beérkező pályázatok számának és minőségének függvényében határozza meg.

A kuratórium – a 7. és a 8. kategória kivételével – csak olyan témát támogat, amely más alapítványtól támogatást nem kapott.

Feltételek és kritériumok a pályázat benyújtásához:

1) Az ösztöndíj többször is elnyerhető, de ha a pályázó az előző tanévben nyert az Universitas vagy a Pro Regione pályázaton, akkor a következő évben nem jogosult a támogatásra. Az újbóli támogatás megítélésének egyik feltétele, hogy korábbi sikeres pályázat esetén, a pályázó az előző pályázatát ajánló tanár által ellenjegyzett beszámolót készítsen a pályázati támogatás folyósításának időszakában elért eredményeiről, a vállalások teljesítéséről, s ezt csatolja a benyújtandó új pályázathoz.

2) Formai hibának minősül és a pályázatból való kizárást vonja maga után az, ha
- nincs ajánlója a pályázónak,
- nincs feltöltve az adatlap.

3) Kizáró ok az azonos időszakra elnyert Köztársasági Ösztöndíj.

4) ERASMUS – ösztöndíjasoknak kiegészítő támogatást nem tudunk nyújtani. Ilyen kéréssel a karhoz kell fordulni.

5) Halmozódott támogatások esetén nem vehető figyelembe a pályázat.

6) A 8 kategórián belül csak egy pályázatra lehet támogatást kérni.

7) A III/7-es kategóriában (Rendezvények támogatása) csatolni kell konkrét dokumentumokat, pl.: programleírást, kiadványt, katalógust, kiadói árajánlatot, költségtervezetet stb.

8) A III/8-as kategóriában (Könyvkiadás támogatása) követelmény a kiadói szándéknyilatkozat és a költségtervezet.

9) A doktori iskolák PhD hallgatóinak az I/2 kategóriában (Hallgatói támogatás tervezett hazai/külföldi szakmai úthoz) vagyis konferenciához, külföldi ösztöndíjhoz nem tud támogatást nyújtani az Universitas Alapítvány.

Pályázatokat benyújtani az e célra kialakított

http://uni-pro.unideb.hu 

internetes felületen lehet. Ezen a címen a Főmenüben közvetlenül olvasható a Pályázati felhívás. A belépéshez az egyetemi hálózati azonosítót kell használni. Akinek még nincs, az a Neptun kód birtokában létre tudja hozni magának a weben. Ennek menete a fent megadott oldalon olvasható a Belépés menüben, ahogyan az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb problémák kezelése, végső esetben az ügyintéző elérhetősége is.

Belépés után a Főmenüben láthatóvá válik két másik menüpont: a Pályázati adatlapok és az Alapítvány. Az Alapítvány menüpont kiválasztásakor megjelenő felület jobb oldalán a Hozzáadás gombbal választhatja ki a feltöltendő fájlokat.

Kérjük, töltse le a megfelelő (hallgatói vagy oktatói-kutatói) pályázati adatlapot, és egészítse ki saját adataival, majd a kitöltött adatlapot és a többi benyújtandó dokumentumot beszkennelve töltse fel!

Kérjük, hogy minden, a pályázat szempontjából fontos dokumentumot (önéletrajz, TDK dolgozatok és publikációk jegyzéke, eredmények dokumentumai) töltsön fel.

Figyelem! A feltöltésnél konkrét, egyértelmű fájlneveket adjon meg (pl.: Kis Virág adatlap, Kis Virág önéletrajz stb.).

Amennyiben ajánlást csatol pályázatához, az aláírt ajánlást szkennelve, pdf formátumban tudja feltölteni. Hallgatók esetében a két utolsó félév tanulmányi átlagáról készült fénymásolat szkennelt pdf formátumát is kérjük feltölteni. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos esetleges problémáját a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának irodájában (Oktatási Központ II. emelet 202.), vagy e-mail-ben, a toth.ilona@unideb.hu címen szíveskedjen jelezni.
A szkennelt feltöltendő anyagoknál az olvashatóság és nem a lehető legnagyobb felbontás a lényeg, a nagyméretű anyagok feltöltése kerülendő. Általában minden feltöltendő dokumentumot létre lehet hozni max. 1-2MB terjedelemben. Egyszerre 3MB-nál több fájl nem tölthető fel, de külön-külön akár sokkal több is. Képek esetén a jpg típusba mentés csökkenthet a méreten, de a pdf fájlokat is lehet optimalizálni, hogy beleférjenek ebbe a korlátba.

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. február 19-én 12 óra.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét arra, hogy a benyújtás határideje az internetes felület lezárását jelenti, ezt követően dokumentumok feltöltése nem lehetséges.

Felhívjuk az oktatók szíves figyelmét arra, hogy amennyiben több pályázót ajánlanak, kategóriánként rangsorolják azokat, és a rangsort a pályázat beadási határidejéig küldjék meg a kuratóriumnak. Ennek elmulasztása kizárhatja a pályázót a pályázatból.

Az alapítvány kuratóriuma minden pályázót írásban értesít az eredményről. A díjak átadására a 2015. március 15-i ünnepségen kerül sor.

Az alapítvány kuratóriuma az ösztöndíj-támogatás folyósítását felfüggesztheti, ha a kedvezményezett a pályázatban meghatározott követelményeknek nem tesz eleget, vagy a támogatásra méltatlanná válik.

A pályázatok kezelése bizalmas, elbírálásukat – szükség szerint szakértők bevonásával – a kuratórium végzi.

Debrecen, 2015. január 31.

Az Universitas Alapítvány Kuratóriuma

 

**************************************************************************************************************

 

Kereskedelmi Bank Rt.
Universitas Alapítványa (2015)
Debreceni Egyetem
4010 Debrecen, Pf. 95
P á l y á z a t (hallgatói)

Kategória:
A pályázó(k) neve:
Évfolyam, szak:
A pályázat szakmai célja/tárgya/témája:

Pályázott összeg: Ft
ebből személyi: Ft dologi: Ft
A pályázat témájának/tárgyának teljes költsége: Ft
A pályázat témájához/tárgyához elnyert vagy pályázott más támogatások:
forrás: ………………………………Ft
forrás: ………………………………Ft
forrás: ………………………………Ft
Eddigi egyetemi pályázati támogatásaim, kiemelt ösztöndíjaim (a sikeres pályázatok elhallgatása a pályázatból való kizárást vonja maga után):
20.. : ………………………………Ft
20.. : ………………………………Ft
20.. : ………………………………Ft
Eddigi félévi tanulmányi átlagaim:

A pályázathoz csatolom az itt általam aláhúzással jelölt iratokat:
1. A pályázat részletes indoklása
2. Az eddigi Universitas Alapítvány támogatású eredmények dokumentációja
3. Az elvégzendő munka (részletes) terve
4. A várható, illetve a tényleges költségek bizonylatai
5…………………………………………………………. ajánlása

Értesítési cím:
név:
helység (irányítószám):
utca:
e-mail cím:

Dátum: ……………………………….

…………………………………
Pályázó aláírása

………………………………………………. ajánló kijelentem, hogy amennyiben több pályázót ajánlok, úgy azokat nyilvántartom és kategóriánként rangsorolva 2015. február 19-ig a kuratórium elé terjesztem.

……………………………….
Ajánló aláírása

 

**************************************************************************************************************

Kereskedelmi Bank Rt.
Universitas Alapítványa (2015)
Debreceni Egyetem
4010 Debrecen, Pf. 95.
P á l y á z a t (oktató-kutatói)

Kategória:
A pályázó(k) neve:
beosztása:
munkahelye (tanszéke):
A pályázat szakmai célja/tárgya/témája:

Pályázott összeg: Ft
ebből személyi: Ft dologi: Ft
A pályázat témájának/tárgyának teljes költsége: Ft
A pályázat témájához/tárgyához elnyert vagy pályázott más támogatások:
forrás: ………………………………Ft
forrás: ………………………………Ft
forrás: ………………………………Ft
Eddigi egyetemi pályázati támogatásaim (a sikeres pályázatok elhallgatása a pályázatból való kizárást vonja maga után):
20.. : ………………………………Ft
20.. : ………………………………Ft
20.. : ………………………………Ft

A pályázathoz csatolom az itt általam aláhúzással jelölt iratokat:
1. A pályázat részletes indoklása
2. Az eddigi Universitas Alapítvány támogatású eredmények dokumentációja
3. Az elvégzendő munka (részletes) terve
4. A várható, illetve a tényleges költségek bizonylatai
5. Kiadói szándéknyilatkozat és költségbecslés a megjelentetendő munkához
6…………………………………………………………. ajánlása

Értesítési cím:
név:
helység (irányítószám):
utca:
e-mail cím:

Dátum: ……………………………….

………………………………….
Pályázó aláírása

………………………………………………. ajánló kijelentem, hogy amennyiben több pályázót ajánlok, úgy azokat nyilvántartom és kategóriánként rangsorolva 2015. február 19-ig a kuratórium elé terjesztem.

……………………………….
Ajánló aláírása